બેનર-1

પગના વાલ્વનું સીવી મૂલ્ય શું છે?

CV મૂલ્ય પરિભ્રમણ વોલ્યુમ છે

ફ્લો વોલ્યુમ શોર્ટહેન્ડ, ફ્લો ગુણાંક સંક્ષેપ, વાલ્વ ફ્લો ગુણાંક વ્યાખ્યા માટે પશ્ચિમી પ્રવાહી એન્જિનિયરિંગ નિયંત્રણ ક્ષેત્રમાં ઉદ્દભવ્યું.

પ્રવાહ ગુણાંક એ તત્વની માધ્યમ પ્રવાહની ક્ષમતા દર્શાવે છે, ખાસ કરીનેપગ વાલ્વ, એકમ સમય દીઠ વાલ્વ દ્વારા પાઇપમાં માધ્યમનો વોલ્યુમ (અથવા સમૂહ) પ્રવાહ જ્યારે પાઇપ સતત દબાણ જાળવી રાખે છે.

ચાઇનામાં, KV મૂલ્યનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે પ્રવાહ ગુણાંકને દર્શાવવા માટે થાય છે, જે વાલ્વમાંથી વહેતી પાઇપલાઇન માધ્યમનો વોલ્યુમ ફ્લો (અથવા માસ ફ્લો) પણ છે જ્યારે પાઇપલાઇન એકમના સમયમાં સતત દબાણ જાળવી રાખે છે.કારણ કે દબાણ એકમ વોલ્યુમ એકમથી અલગ છે, બંને વચ્ચેનો સંબંધ નીચે મુજબ છે: Cv= 1.167kV
OM-3


પોસ્ટ સમય: ઑક્ટો-30-2021